Facebook

Zapytania Ofertowe

Zapytania Ofertowe

Szczecin 01.08.2014r

 

Ogłoszenie o Zamówieniu

Nr 01.01.03-32-045/14

W SPRAWIE WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH W POLIGRAFICZNYM PROCESIE PRODUKCYJNYM W DRUKARNI KADRUK POPRZEZ ZAKUP MASZYNY DRUKUJĄCEJ NAJNOWSZEJ GENERACJI

 

ZAMAWIAJĄCY:

DRUKARNIA KADRUK S.C.

KOTARSKI MARIUSZ, KOTARSKA IRENA

ROMERA 10E, 71-246 SZCZECIN

 

 

 

 1. I. Postanowienia ogólne:
  1. Zamawiającym jest DRUKARNIA KADRUK S.C. KOTARSKI MARIUSZ, KOTARSKA IRENA UL. Romera 10 E, 71-246 Szczecin z lokalizacja projektu: ul. Romera 10E, 71-246 Szczecin
  2. Projekt realizowany jest w ramach „Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w poligraficznym procesie produkcyjnym w Drukarni Kadruk poprzez zakup maszyny drukującej najnowszej generacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie” Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje” Poddziałanie 1.1.3 „Inwestycje MSP w nowe technologie”.
  3. Niniejszy projekt zarejestrowany został pod numerem: UDA-RPZP.01.01.03-32-045/12-00 i otrzymał dofinansowanie ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
  4. Oferent przed złożeniem oferty winien zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej treści zamówienia.

 

 

 1. Zamawiający oraz potencjalny wykonawca związani są treścią ofert. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem Umowy o udzielenie zamówienia albo zamknięciem postępowania, bez dokonania wyboru wykonawcy.

 

 1. II. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  1. Oferta winna obejmować całość zamówienia.
  2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w stosunku do zamówienia podstawowego opisanego w ogłoszeniu.
  3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  4. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszych warunkach składania zamówienia.
  5. Po wyborze wykonawcy, zainteresowany zobowiązany jest przedstawić dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
  7. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
  8. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.
  9. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

10.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zawartych w Ogłoszeniu do końca tj. dnia kresu składania ofert 20.08.2014r.

 

 1. III. Tryb udzielania Zamówienia: nieograniczony przetarg ofertowy.
  1. 1. Zamawiającego nie obowiązują postanowienia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z poźn. zm.) dlatego też postępowanie przetargowe nie jest prowadzone w oparciu o niniejszą Ustawę.

 

 1. IV. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup maszyny drukującej najnowszej generacji, która ma możliwość zadruku grubości podłoża drukowanego od 0,03 do 1,0 mm, czyli do druku papierów niskogramaturowych arkuszy papieru w jednym przebiegu produkcyjnym, delikatnym, pneumatycznym sposobie prowadzenia odbitek bez zarysowań. Wyposażona jest również w unikatowy system prowadzony na poduszce powietrznej tzw. efekt Venturiego. Dysze ustawione są tak, aby strumień powietrza prostował arkusz eliminując zawinięcia cienkich arkuszy papieru.

 

 

 1. V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
  1. Oferta powinna zawierać, co najmniej:

a)      Cenę netto zamówienia

b)      Termin ważności ofert

 1. Ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim.
 2. Oferta powinna spełniać warunki wymienione w treści zamówienia, w tym spełniać wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
 3. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 4. Cena oferowana jest ceną netto i powinna być podana w EUR.

 

 1. VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert
  1. Oferty należy składać do dnia 20.08.2014r w biurze realizacji projektu spółki tj. ul. Romera 10E, 71-246 Szczecin, listownie (liczy się data doręczenia) lub drogą elektroniczną na email: kadruk@kadruk.com.pl, mariusz@kadruk.com.pl z dopiskiem „ Przetarg nr 01.01.03-32-045/14”
  2. Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Data zamieszczenia ogłoszenia to 01.08.2014r.

 

 1. VII. Otwarcie ofert
  1. Otwarcie ofert nastąpi po terminie składania ofert przez Oferentów.
  2. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w biurze firmy ul. Romera 10E, 71-246 Szczecin, w dniu 22.08.2014r.

 

 1. VIII. Termin wykonania zamówienia
  1. Termin wykonania zamówienia obejmuje okres do 31.01.2015r

 

 1. IX. Kryteria oceny ofert
  1. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Oferta o najniższej cenie netto zostanie wybrana do realizacji.

 

 1. X. Wybór oferenta
  1. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złoży ofertę najniższą ceną.
  2. W ciągu siedmiu dni od powiadomienia Wybrany Oferent powinien przybyć do siedziby Zamawiającego w celu uzgodnienia warunków i podpisania Umowy o udzieleniu zamówienia. Jeżeli Oferent z jakichkolwiek powodów uchyli się od podpisania Umowy, Zamawiający dokona ponownego wyboru spośród złożonych ofert lub ponownie ogłosi konkurs ofert.

 

 

 

 

 

 1. XI. Uwagi końcowe.
  1. Osoba upoważniona do kontaktowania się z Oferentami i udzielania informacji związanych ze składaniem ofert jest Pan Maciej Kowalik, tel:     785-11-70-35, email: kadruk@kadruk.com.pl
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 

 

 

Mariusz Kotarski

Współwłaściciel

DRUKARNIA KADRUK S.C.

 

 

 

Link do pliku w formacie *.docx

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy nr 20140624073449.docx

Link do pliku w formacie *.pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy nr 20140624073449.pdf

Kontakt